Тел: +359 2/951 61 78

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

Изграждане на подпорна стена и допълнително обезопасяване на републикански път III - 866, Девин - Кричим - Стамболийски, в участъка между жилищни сгради с административни номера 62 и 64, ул. Антонивановци, в регулация на гр. Кричим

Строежа представлява възстановителни и укрепващи дейности по Републикански път ІІІ-886 „Девин – Кричим – Стамболийски“ в участък между жилищни сгради с административни номера №62 и №64, ул. „Антонивановци“, а именно:

– Разтоварване на изветрялата повърхност по откоса на ската чрез преоткосиране;

– Ограничаване на достъпа на повърхностните води до авариралия откос чрез предпазен окоп, който през каскадни улеи с L= 36 м. насочва попадналите води в тръбни водостоци с L= 37 м., отвеждащи ги в реката. Водите проникнали зад гърба на стената, ще се поемат от барбаканите.

– Направа на подпорна стена от към ската – тип „джоб стена“, която да улавя и събира падналите частици от масива. Стената се състои от пет секции с обща дължина 55 м. – четири секции с L=10,6 м., една секция с L= 10,3 м. и зъб от секция 1 към ската с L= 2,3 м.
Височина на подпорната стена е от Н=2,51 м. до Н=3,65 м.

– Монтиране върху повърхността на откоса на стоманена предпазна мрежа, закрепена към ската посредством стоманени анкери от стомана клас В420 (А- ІІІ).

Изпълнение на СМР и доставка на съоръжения на обекти: градски стадион „Батак” УПИ І – спортен комплекс, кв. 14 – гр. Батак и спортна зала, УПИ VІІІ – 178, кв. 15 – с. Нова Махала по проект: „Изграждане на нови и подобряване на съществуващи центрове за отдих, спорт и свободно време, намиращи се на територията на община Батак

Реконструкция и модернизация на спортна зала – с. Нова Махала

 Благоустрояване и реконструкция на градски стадион „Батак”

Изграден е нов спортен център с две площадки за игра на баскетбол/волейбол и тенис корт както и обновяване на лекоатлетическата писта около стадиона. Изпълнени са нови покрити пейки за двата отбора и за резервен съдия и делегати. Изградена е сграда със съблекални, склад, съдии, лекар, офис помещение и охрана за обекта, както и тоалетни за посетители – спортуващи и зрители, както и сервизно помещение и склад за инвентар. Изпълнени са трибуни за посетители. Между постройката и входа са изпълнени два мини паркинга с възможност за паркиране на минимум 32 автомобила. Автомобилните настилки са новоизградени от трошен камък, а плочниците за пешеходно движение се настилат на ново, като запазват почти изцяло старата си конфигурация. Изпълнен е и ремонт на оградата по имотната граница на стадиона.

Реконструкция и модернизация на спортна зала – с. Нова Махала

 Изпълнена е реконструкция и модернизация на спортната зала. Направени са тоалетни, в това число и такава за хора с увреждания. Съблекалнята и гардероба са разделени на две самостоятелни съблекални с обособени бани към тях и общи тоалетни с преддверие. Изпълнен е нов склад, чиято функция е складиране на спортен инвентар. За осигуряване на самостоятелен достъп за хора с увреждания е изградена спомагаща рампа. На долно ниво работилницата се прегражда на две и едната част е обособено котелно.

Благоустрояване и реконструкция на градски стадион „Батак”

Ремонт на площадно пространство, с. Долни Цибър, община Вълчедръм

Ремонт на площадно пространство, с. Долни Цибър, община Вълчедръм

Изпълнени са строително-монтажни работи по следните части:

Строежът представлява Благоустрояване на площадното пространство в с. Долни Цибър – изграждане на площадково пространство пред сградата и прилежащи тротоари, детска площадка, озеленяване.Изпълнени са строително-монтажни работи по следните части:

По част „Архитектура”

Оформени са основно три пешеходни линии. В характерните точки на пресичане на пешеходните линии са изградени елементите на парковата среда. Пешеходните линии са подсилени с различен цвят на тротоарните плочи.За изграждането на рампите към съществуващата сграда са преработени диференциалните им стълби и входните им площадки. Покритието е с тротоарни плочи, като в началото и края на рампите е положена тактилна настилка.В площадното пространство е ситуирана на детска площадка, като при изграждането и са спазени изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.Всички пейки са изпълнени с бетонови фундаменти с вградени метални планки за замонолитване.

По част „Ландшафтна архитектура”

Коригирани са съществуващите стълби към обществена сграда и изградена рампа за достъпност на хора с двигателни увреждания.Внесена е паркова мебел и съоръжения – кошчета, табели, фонтанка, фонтан.Прецизиране на детските площадки и предвидените детски съоръжения.Внесена хумусна почва в слой с дебелина 25 см и е засадена разнообразна дървесно-храстова растителност.

По част „Конструктивна”

Изграден е фонтан от стоманобетонни ивични основи и дъно – кръгла стоманобетонова плоча с диаметър 2,90 м. Изграден е и клоц за цветя.

По част „ВиК”

Изградено е водоснабдяването за питейна вода, вода за противопожарни нужди, както и водоснабдяването на фонтана. Изградена е и площадкова канализация.

По част „Електро”

Изградени са: районно осветление и силово захранване на всички технологични консуматори. Кабелна мрежа на площадката.

Укрепване на брега на р. Дунав, в района на градската част - гр. Лом

Укрепване на брега на р. Дунав, в района на градската част – гр. Лом

Реконструкция на мостово съоръжение над р, Марица в гр. Долна баня, разклон за с. Пчелин.

Реконструкция на мост

Реконструкция на мостово съоръжение над р, Марица в гр. Долна баня, разклон за с. Пчелин.

Възстановяване на долното строене на мост над р. Цибрица при с. Разград, община Вълчедръм

Възстановяване на долното строене на мост над р. Цибрица при с. Разград, община Вълчедръм 

Възстановяване на участък повреден от дъждовни води на общински път VID 3006 Чифлик - Старкевци, клон Прауджа, община Белоградчик

Рехабилитация на улици в гр. Грамада ул. "Лиляна Димитрова " и ул. "Генерал Тотлебен "

Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на река „Стара река”, за предотвратяване на наводнения на територията на град Батак, община Батак

Участъкът от реката предмет на обекта е в регулационните граници на гр. Батак. Изпълнено е санитарно почистване на образувалите се наслагвания, наноси заедно с образувалата се растителност в рамките на речното корито, без да са засегнати речните брегове и без да е нарушено естественото русло на реката, като същевременно е съхранена и здравата крайречна растителност.

Изпълнени са и две подпорни стени – от лявата и от дясната част на реката. Изпълнените стени са от облекчен тип. Едната подпорна стена се състои от шест броя сектори с дължина 8 метра и височина 5,30 метра, включително фундамент с височина 0,60 метра. Другата подпорна стена се състои от пет броя сектори с дължина 8 метра и височина 4,10 метра, включително фундамент с височина 0,50 метра. Общата дължина на изпълнените подпорни стени е 88 метра.

Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, община Искър

Строително-монтажните работи включват: изграждане на подпорни стени с обща дължина 390 м по поречието на реката с цел укрепване на бреговете й и почистване на речното корито на река Писаровска с дължина от 3 200 м от храсти, растителност и изземване на над 3 000 куб.м. наноси от реката.

Цялостно асфалтиране на „Улици в община Медковец"

Период на изпълнение 11.02.2008 г. – 13.06.2008 г.

Асфалтови работи – 489 тона

Битумен р-в – 3300 м2

Преасфалтиране улици – ул. „Самуил” в участъка от ул. „Г. Кирков” до ул. „Балатон” и ул. „Балатон” в участъка от ул. „Самуил” до ул. „Г. Кирков”

Период на изпълнение 20.12.2007 г. – 20.06.2008 г.

Асфалтови работи – 710 тона

Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в ІV район на гр. Кнежа

Изпълнено е отводняване на склона чрез дренажни смукатели, заустени в река Гостиля или съществуващата канализация. Общата дължина на положените дренажни смукатели е 1069 м. Изградени са общо 13 бр. ревизионни шахти. Възстановено е уличното платно във вида преди направата на изкопите, положени са нови бордюри.

Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли

Период на изпълнение 19.03.2012 г. – 18.04.2012 г. 

Изграждане на 1252,61 м нови улици и 12 888 м2 тротоари. Строително-монтажните работи включват: 

  • – Основа от трошен камък 0-100Б – 6 543 м3
  • – Битумизиран трошен камък с дебелина 6 см – 1 214 т;
  • – Плътен асфалтобетон с дебелина 4 см – 947 т; 
  • – Бетонови бордюри – 2 506 м;
  • – Градински бордюри 8/16 – 896 м; 
  • – Тротоар от бетонови плочи – 12 888 м2.
error: Content is protected !!