Тел: +359 2/951 61 78

Асфалтова база

Производствената асфалтова база на фирма „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД се намира в с. Белотинци, гр. Монтана. Производствената база се състои от инсталация за производства LINTEC-CSD2500/5, състояща се от отделни модули, произвеждащ за нуждите на ф-ма „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД и на външни клиенти: Асфалтобетон за основни, свързващи и износващи пластове, съгласно действащите български стандарти, нормативни документи и технически спецификации.

Фирма „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД разполага с необходимите и подходящи технически съоръжения и инсталации за производство и транспорт на произвежданите асфалтови смеси. При производството на асфалтови смеси се вземат под внимание изискванията на БДС EN 13108-1, Национално приложение, така и изискванията на Техническа спецификация(ТС) на АПИ-2009. Управлението на производството и производствения контрол на продуктите е съобразено с внедрената Система за качество EN ISO 9001 и следва основните изисквания на заложените в нея принципи, политика и процедури.

error: Content is protected !!