Тел: +359 2/951 61 78

ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

За да засвидетелства своята Социална отговорност и осигури връзка и интегриране на изискванията, приложени чрез Системите за управление на Качество, Здраве и безопасност и Опазване на околната среда, Ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД взе решение да внедри и сертифицира Система за управление на Социалната отговорност, съгласно изискванията на стандарта SA 8000:2008.

Правейки този избор, „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД се ангажира:

 • – да удовлетворява всички изисквания на стандарта SA 8000;
 • – да спазва приложимите национални законови и други изисквания;
 • – да зачита международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
 • – да гарантира постоянен мониторинг и подобряване на Системата за Социална отговорност, като определя, по време на Прегледите от Ръководството, конкретни цели за подобрение и отчита тяхното постигане.

„КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД изявява своята воля, принципите на Социалната отговорност да бъдат следвани от всички Доставчици, ангажирани по веригата на доставките на продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството.

Чрез внедряване на Системата за Социалната отговорност, дружеството поема следните ангажименти:

 • – Детски труд: Наемат се на работа само служители на възраст над 18 години и които не подлежат на задължително образование. Дружеството не използва и не подкрепя използването на детски труд.
 • – Насилствен и принудителен труд: Всички служители и работници на Дружеството осъществяват поверената им дейност напълно доброволно.
 • – Право на работещите на здравословни и безопасни условия на труд: На всеки служител и работник е осигурено сигурно здравословно работно място, като се обръща особено внимание на оценката и управлението на рисковете и на подходящите програми за обучение и инструктаж. В „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД е внедрена и функционира Система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.
 • – Свобода на сдружаване и право на колективен трудов договор: Зачита се правото на всеки работник и служител да сформира или участва в синдикат по негов избор. Гарантира се правото на колективно договаряне.
 • – Дискриминация: На всички служители на Дружеството са осигурени равни възможности. Забранена е каквато и да било форма на дискриминация. 
 • – Дисциплинарни практики: Единствените допустими дисциплинарни практики са тези, предвидени в приложимото трудово законодателство и имат за цел да способстват за уважението и сътрудничеството между служителите.
 • – Работно време: Работното време е съобразено с предписанията на приложимото трудово законодателство. Извънреден труд се полага само при крайна необходимост, като той е винаги доброволен и е заплатен според изискванията на КТ. Гарантиран е поне един почивен ден в седмицата.
 • – Възнаграждение: На всеки служител и работник е гарантирано адекватно заплащане на труда, с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки.

За да се осигури, че настоящата Политика е разбрана, приложена и поддържана на всички нива и от всички работници и служители на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, в Дружеството се провеждат обучения и периодични информационни събрания.

Чрез настоящата Политика, Ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД декларира също така своето желание за изграждане на максимално положителен вътрешнофирмен климат и конструктивен диалог, чрез който всеки служител може да даде своя принос за качественото подобряване на целите, както и да предложи инструменти и идеи за това подобряване.

Ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ще преразглежда редовно своята Политика с цел непрекъснато подобряване, като отчита настъпилите промени в законодателството и във вътрешните изисквания на Дружеството.Политиката по Социална Отговорност е разгласена до всички външни заинтересовани страни чрез публикуването й в сайта на Дружеството.

Управител на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

22 Април, 2011 год.

error: Content is protected !!