Тел: +359 2/951 61 78

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Рехабилитация на язовир „Сливовшко дере” и корекция на река Сливовшка в с. Сливовик, община Медковец

Ремонтни работи по:

1. Преливник
2. Енергогасител
3. Свързващ канал
4. Основен изпускател
5. Корона на язовирна стена
6. Почистване на речно корито и масов изкоп за постигане на проектния профил на реката
7. Изграждане на защитни диги – лява и дясна
8. Изграждане на подпорни стени – 3 бр. с обща дължина 238 м

Канализация на гр. Гулянци. Изграждане на главен колектор

Ремонтни работи по:

– изкопни работи – 20060 м3;

– изграждане на канализация от стъклопластови тръби Ф1400 – 1032 м.;

– РШ – 18 бр.;

– сградни отклонения – 73 бр.;

– улични оттоци – 41 бр.;

– асфалтови работи – 3257 м2;

Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Неговановци, община Ново село

Период на изпълнение 29.07.2011 г. – 21.09.2011 г.

Ремонтни работи по:

Изградена е водопроводна мрежа с дължина 9616 м и СВО 417 бр., възстановени са асфалтовите и тротоарни настилки.

Канализация и водопровод на кв. „Запад” в гр. Перущица

Период на изпълнение 01.12.08 г. – 04.12.09 г.

Изграден е водопровод с дължина 780 м. и канализация с дължина 1883 м. Направени са сградни водопроводни отклонения – 250 м. за 45 бр. и сградни канализационни отклонения – 284 м. за 45 бр.

Водоснабдяване група Расово ІІІ етап

Период на изпълнение 24.11.06 г. – 21.06.07 г.

Изграден довеждащ водопровод от РШ Расово до с. Пишурка, община Медковец и част от вътрешна водопроводна мрежа на с. Пишурка с дължина – 8385 м; асфалтови работи.

– изкопни работи – 11451 м3;

– изграждане на водопровод от полиетиленови тръби Ф90 – 8385 м.;

– асфалтови работи – 301 т.;

– шахти въздушник и калник – 8 бр.

Изграждане на смесена канализация на 55 бр. профили с обща дължина 9512 метра на с. Ресилово, община Сапарева баня.

Период на изпълнение 15.08.12 г. – 16.11.12 г.

Изградени са канализационни профили с диаметри Ø800, Ø600, Ø500, Ø400 и Ø300 с обща дължина 9 512 м. Изграден е дренаж на канализацията с диаметър Ø200 и дължина 9 512 м. Изпълнени са 510 бр. СКО.

Канализация и изграждане на улица „Цанко Церковски”, гр. Белене, общ. Белене

Период на изпълнение 24.07.2007 г. – 22.12.2008 г.

Извършени строително-монтажни работи:

– изкопни работи – 14352 м3;

– изграждане на канализация от бетонови тръби Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600 – 2247 м.;

– РШ – 31 бр.

– улични оттоци – 95 бр.;

– бордюри – 2425 м.;

– тротоарни настилки – 2413 м2;

– асфалтови работи – 2154 т.

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ресилово, общ. Сапарева баня

Период на изпълнение 10.09.12 г. – 08.11.12 г.

Изградени са главни водопроводни клонове с диаметри Ø125 и Ø110 с дължина 4 027,42 м. и водопроводни клонове с Ø90 с дължина 7 433,78 м. Изпълнени са 514 бр. СВО.

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боровци и Замфирово в община Берковица

Период на изпълнение 23.04.12 г. – 13.08.12 г.

Изграден е водопровод в селата Боровци и Замфирово с обща дължина 14 194 м. Изпълнени са общо 636 бр. сградни водопроводни отклонения. Възстановени са асфалтовите и тротоарните настилки.

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Кирчево, община Угърчин

Период на изпълнение 15.08.11 г. – 21.10.11 г.

Изградена е водопроводна мрежа с дължина 5892 м и СВО 1484 м.

Улична канализация, подмяна на водопровод и изграждане на ул. „Иван Вазов” в участъка от О.Т. 687 до О.Т.59 – гр. Белене

Период на изпълнение 01.07.09 г. – 02.12.10 г.

Изградена е канализация с дължина 394,89 м, изпълнена е подмяна на водопровод с дължина 859,34 м и пътна част с дължина 1030,80м. На изградения канализационен участък са направени 51 бр. сградни отклонения, 12 бр. ревизионни шахти и 32 бр. двуставни улични оттоци. Към водопровода са направени 24 сградни отклонения и 8 бр. пожарни хидранта.

Подмяна на водопровод по ул. „Райна Княгиня”, гр. Кнежа

Период на изпълнение 16.09.09 г. – 23.11.09 г.

Изграден е водопровод с дължина 1610 м. и хоризонтален сондаж – 1030 м. Към изградения водопровод са направени 103 бр. СВО.

Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Петко Каравелов”, „Ат. Малинчев”, „Москва”, П-к П. Милушев”, „Г. и А. Злачеви”, „Ст. Бояджиев”, „Ив. Вазов”, „Рила” на гр. Перущица, обл. Пловдив

Период на изпълнение 22.01.09 г. – 19.11.09 г.

Изграден е водопровод с дължина 1531 м., СВО към него 930 м. за 136 бр. Изградена е и канализация с дължина 1007 м., сградни отклонения към нея 630 м. за 105 бр., оттоци – Ф200 – 266 м. за 82 бр. и РШ – 23 бр.

Изграждане на отводнителна система и реконструкция на водопровод на ромски квартал „Жеравица", с. Медковец, община Медковец

Период на изпълнение 28.11.08 г. – 16.11.09 г.

Изграден е водопровод с дължина 2618 м и сградни водопроводни отклонения – 110 бр. Изградена е отводнителна система  с дължина 1656 м и сградни отклонения към нея  950 м за 110 бр., оттоци – Ф160 – 241 м, дренаж – 1696 м, РШ – 35 бр.

Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализация в ромски квартали в с. Долни Луковит

Период на изпълнение 20.11.08 г. – 13.10.09 г.

Изграден е водопровод с дължина 1880 м и сградни водопроводни отклонения към него 416 м за 52 бр. Изградена е и канализация с дължина 266 м и СКО към нея  468 м, 52 бр., оттоци PVC- 390 м за 65 бр.

Интеграция на ромското население чрез подобряване на техническата инфраструктура на квартал „Карловица” – гр. Белоградчик

Период на изпълнение 15.12.08 г. – 03.09.09 г.

Изграден е водопровод с дължина 1208 м, сградни отклонения към него 380 м за 95 бр.

Изграждане на канализация по ул. „Родопи” – гр. Кнежа

Период на изпълнение 25.11.08 г. – 28.08.09 г.

Изградена е канализация с дължина 956 м, РШ – 25 бр. и улични оттоци – 25 бр.

Реконструкция водопроводна мрежа на град Димово – ІІ етап

Период на изпълнение 04.03.09 г. – 20.07.09 г.

Изграден е водопровод от с дължина 3145 – м, сградни отклонения – 594 м за 123 бр.

Вътрешна канализационна мрежа за битови води на летовище „Св. Константин”, Подобект: „Канализационна мрежа към ПСОВ № 1”, летовище „Св. Константин”, гр. Пещера

Период на изпълнение 20.12.08 г. – 05.07.10 г.

Изградена е канализация – 4127 м, включително ревизионни шахти от 2 до 5 м – 122 бр.

Вътрешна канализационна мрежа за битови води на летовище „Св. Константин”, Подобект: „Канализационна мрежа към ПСОВ № 1 – продължение чрез изграждане на канализационна мрежа към помпени станции за отпадни води № 2 и № 3”, летовище „Св. Константин”, гр. Пещера

Период на изпълнение 20.12.08 г. – 05.07.10 г.

Изградена е канализация 2632 м, включително ревизионни шахти – 81 бр.

Водоснабдяване на с. Долни Цибър – І етап – подетап

Период на изпълнение 03.12.08 г. – 10.04.09 г.

Изграден е водопровод с дължина 931 м и сградни водопроводни отклонения – 52 бр.

Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Староселци, община Искър

Период на изпълнение 06.02.09 г. до 25.06.09 г.

Изграждане на водопровод от полиетиленови тръби с дължина 907 м и сградни водопроводни отклонения към него 312 м за 32 бр.

Реконструкция и преустройство на външен водопровод с. Бойница, общ. Бойница – първи участък

Период на изпълнение 15.11.07 г. – 26.02.08 г.

Изграден е водопровод с дължина 1593 м.

error: Content is protected !!