Тел: +359 2/951 61 78

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО,ОКОЛНА СРЕДА,ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Декларация на ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД за

политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Непоколебимото желание и абсолютен приоритет на ръководството е непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги, като гради ясна политика и стратегия, чиято цел е спечелване на доверието и удовлетворяване на очакванията на клиенти, сътрудници, доставчици и персонал, при стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания, касаещи качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Сертифицирането на Интегрираната система, която отговаря на ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 и нейното непрекъснато поддържане са най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на потребителите и трайното ни присъствие на пазара.

Усилията на ръководството на дружеството са насочени към:

 • създаване система за непрекъснато подобрение и ефикасност на планиране и управление на дейностите, свързани с осигуряване на качеството, здравето и безопасността;
 • поддържане на високо ниво на квалификация на персонала;
 • оптимизиране на процесите;
 • спазване и прилагане на всички законови и нормативни изисквания, свързани с осигуряване на качеството, здравето и безопасността при работа;
 • ангажимент за предотвратяване на вреди и професионални заболявания;
 • правилен подход при избор на доставчици и подизпълнители на дружеството;
 • недопускане на предпоставки за възражения и рекламации от клиенти, свързани с дейността ни;
 • осигуряване възможност за пълноценна реализация на всеки служител / работник от дружеството в рамките на неговата компетентност и правомощия за създаване чувство на признателност и удовлетвореност;
 • извършване на периодични прегледи лично от ръководството, за да бъде оценена адекватността, ефективността и ефикасността на функциониращата интегрирана система;
 • своевременно предприемане на коригиращи и превантивни действия там, където са налице отклонения от документираните правила за управление на процесите или съществува евентуална опасност от такива отклонения;
 • системно проучване мненията на клиентите ни, за да се имат предвид в бъдещата ни дейност;

За реализиране на тези цели, в „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД са създадени условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето при работа и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и усъвършенстване. Като собственици и ръководители на дружеството ДЕКЛАРИРАМЕ личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа да бъде разбрана, огласена, прилагана и поддържана, на всички нива, както и осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато подобряване на системата.

УПРАВИТЕЛ НА “КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

error: Content is protected !!