Тел: +359 2/951 61 78

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО,ОКОЛНА СРЕДА,ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

 

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД e специализирана фирма за изпълнение на инфраструктурно строителство,
строителни, изкопно–земни и транспортни услуги, за производство и доставка на бетон и асфалт, скални
материали за пътища, строителни елементи и други строителни продукти. Ние се стремим към:

 

 Приобщаване на дружеството към европейските принципи на работа в строителството, с
ангажимента за спазване на правилата за движение по пътищата;
 спазване на разпоредбите на оторизираните органи в България, при временна организация на
движението, по време на извършване на дейностите в обхвата на сертификация по ISO 39001;
 Осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато техническо обновление, подобряване на
технологиите и автопарка, за да се гарантира максимална сигурност за всички участници в движението;
 Осигуряване на ефективна организация и управление на дружеството;
 Спазване на приложимите нормативни и други изисквания, зачитане на международните норми и
тяхното тълкуване за изпълняваните видове СМР и услуги, за произвежданите строителни продукти, при
спазване на БДП;
 Поддържане на необходимото качество на обучение, квалификация, мотивация и възпитание на
персонала на дружеството;
 Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за безопасно движение по пътищата;
Ръководството на КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е убедено, че реализацията на политиката по управление е
възможна само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление,
съответстваща на изискванията на ISO 39001:2012.
За изпълнение на политиката по управление, ръководството на дружествата ще работи за постигане на
следните

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Непрекъснато обновяване на използваната транспортна техника и строителна механизация,
разширяване и модернизация на прилаганите строителни и производствени технологии, чрез внедряване на
„най-добрите налични техники“ при инфраструктурното строителство и за произвежданите строителни
продукти.
2. Запазване и стремеж за увеличаване на пазарния дял на изпълняваните строителни услуги и на
произвежданите строителни продукти при непрекъснато намаляване и предотвратяване на инциденти и
пътно-транспортни произшествия.
3. Непрекъснат анализ на рискове и възможности, свързани с факторите на БДП.
4. Повишаване компетентността на персонала.
5. Участие в инициативи за повишаване на ангажираността на участниците в движението.
6. Създаване и прилагане на политики и процедури по БДП, за да се намали травматизмът и леталните
случаи от неспазване на правилата за движение по пътищата.
7. Непрекъснато усъвършенстване на фирмената политика и на системата за управление на БДП.
Ръководството на КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на безопасност
на движението по пътищата както в личния им, така и в професионалния им живот и е уверено, че всеки,
съобразно своите права, отговорности и лични възможности допринася за поддържане и подобряване на
системата.

 

Като Управител на КАРО ТРЕЙДИНГ ООД
ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие и отговорност в осъществяване на обявените в декларацията политика и цели по
управление на БДП.

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД за политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

 

 

Непоколебимото желание и абсолютен приоритет на ръководството е непрекъснато повишава качеството на предоставяните
услуги, като гради ясна политика и стратегия, чиято цел е спечелване на доверието и удовлетворяване на очакванията на клиенти,
сътрудници, доставчици и персонал, при стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания, касаещи качеството, околната
среда, здравето и безопасността при работа.
Сертифицирането на Интегрираната система, която отговаря на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 14001:2018 и нейното
непрекъснато поддържане са най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на потребителите и трайното ни присъствие на
пазара.
Ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД определя стратегически и оперативни цели за изпълнение на декларираната политика в
следните направления:

 

 КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ:

 

 Изпълнение и максимално съобразяване с желанията на клиента;
 Непрекъснато подобряване на качеството на вътрешния обмен на информация в дружеството;
 Подобряване на работата на всички служители и структурни звена в дружеството;
 Ефикасно управление на взаимосвързаните процеси и дейности в дружеството посредством прилагане на процесно ориентиран
подход за управление;
 Удовлетворяване на приложимите изисквания на заинтересованите страни
 Компетентност, коректност и надеждност на взаимоотношенията;
 Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството

 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА:

 

 Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и
осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
 Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда без риск за здравето и чрез постоянно подобряване на условията на труд.
 Свеждане до минимум на риска от инциденти, аварии и злополуки с цел избягване на травматизъм и заболявания;
 Поддържане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на нормативните актове и вътрешните организационни
изисквания;
 Превенция на рисковете и заболеваемостта чрез планиране и изпълнение на адекватни мерки по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
 Консултиране и участие на работниците и на представители на работниците
 Непрекъснато повишаване мотивираността и квалификацията на персонала ни и обучението му относно изискванията за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 Постоянно подобряване

 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:

 

 Осигуряване на съответствие с приложимите нормативни изисквания по отношение опазване на околната среда, които се отнасят
до дейностите, процесите и свързаните с тях идентифицирани аспекти;
 Намаляване до минимум на вредното въздействие върху природата и предотвратяване на замърсяването на околната среда от
нашия персонал чрез приемане на конкретни цели и програма за непрекъснато подобряване на крайния ефект и резултатност
спрямо околната среда;
 Повишаване на компетентността, познанията и опита на персонала чрез непрекъснато обучение и усъвършенстване;
 Икономично потребление на ресурсите – електро енергия, вода, горива и др.
За реализиране на тези цели, в „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД са създадени условия за стриктно спазване изискванията на
Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето при работа и за активното участие на
ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и усъвършенстване.
Като собственик и ръководител на дружеството ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност за изпълнение обявената
политика по качество, здраве и безопасност при работа да бъде разбрана, огласена, прилагана и поддържана, на всички нива в
дружеството, както и осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато подобряване на системата.

error: Content is protected !!