Тел: +359 2/951 61 78

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

admin

11 април 2022

Няма коментари

„КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД СЪОБЩАВА на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение (ИП) за: „Третиране на неопасни отпадъци на строителна площадка в имот № 37263.11.85, област Благоевград, община Благоевград, с. Клисура, м. Митница, с площ от 48473,00 кв. м.“

Във връзка с изпълнението на договор с рег. № 32-164896/11.06.2020 г. между Агенция „Митници“ и „КРК-Логодаж“ ДЗЗД за Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково”, „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, като партньор в „КРК – ЛОГОДАЖ” ДЗЗД ще изпълнява строителството на обекта.

В тази връзка ръководството на дружеството взе решение за стартиране на дейности по третиране на строителни отпадъци на територията на област Благоевград.

Инвестиционното предложение се явява разширение на съществуващата дейност.

„КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ще извършва дейности по разрушаване и строителство на обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО”, находящ се в ПИ с иден. № 37263.11.85 , област Благоевград, община Благоевград, с. Клисура , м. Митница с площ от 48473,00 кв. м. Природни ресурси няма да се използват. Инвестиционното предложение включва само и единствено третиране – раздробяване, претрошаване, пресяване на фракции и оползотворяване на неопасни отпадъци.

Третирането на неопасните отпадъци – раздробяване и претрошаване ще се извърши на обособена част от 2 дка от производствената площадка, като ще се обособят отделни депа за временно съхранение на различните фракции по отделно, без да се смесват. Отделно ще се съхранява временно и генерирания отпадък с код 19 12 02 – черни метали и код 17 04 05 – стомана и чугун до предаването му на лицензирана площадка за ОЧЦМ;

Същите ще бъдат ситуирани на около 2 дка в северната част на имота. Предвижда се извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци с кодове: R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (*****), R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуването до събирането им, съгласно Приложение № 2 от ЗУО.

Производствените процеси при реализирането на ИП включват следните дейности.

–           Раздробяване на едрогабаритните късове от строителните и неопасни отпадъци с механичен къртач.

–           Отделяне на метални арматурни пръчки, винкели и други евентуално налични метални планки и съединяващи елементи, като по този начин ще се генерира отпадък с код 19 12 02 – черни метали и код 17 04 05 – стомана и чугун. Същият ще бъде класифициран съгласно ЗУО и ще се съхранява до предаването му на лицензирана площадка за ОЧЦМ;

–           Претрошаване на отпадъка. Претрошаването ще се извърши с помощта на мобилна роторна трошачка Hartl, модел PC1310I с мощност 179 kW. Капацитетът на същата  е 350 т/час рециклиран отпадък. Средната производителност на инсталацията е 500 000 т/год. рециклиран отпадък. Същата е снабдена с оросителна система, с цел недопускане на запрашаване при работа, както и с магнитен сепаратор за улавяне на пропуснати при раздробяването метални елементи;

–           Пресяване на претрошения отпадък. Претрошената маса се довежда до сита, вследствие на което се разделя на фракции, без да се смесват различните видове;

–           Оползотворяване. Оползотворяването на отпадъците ще се извършва с цел намаляване на депонираните строителни отпадъци и постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на строителните отпадъци, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

На площадката за третиране на отпадъци натрошените и сортираните строителни отпадъци ще се оползотворяват чрез влагането им в строителни материали при строителство на обекта, както и на други строителни обекти на дружеството. Натрошените и сортираните на различни фракции инертни материали ще се оползотворяват чрез влагане в обратни насипи при строителните дейности на дружеството, и ще се използват като баластра за основи на пътища. Повторното влагане на отпадъци в строителни материали ще се осъществява, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012 г.).

След приключване на проекта, площадката ще преустанови дейността, като ще бъде приведена съгласно законовите изисквания и ще бъдат приложени съответните процедури по закриване и снемането от отчет издадените документи за дейностите по третиране.

Почистената площадка ще бъде използвана в последствие по целесъобразност в рамките на модернизирания ГКПП Станке Лисичково.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. София, п.к. 1404, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 22 /сграда Крит/, вх. В, ап. 1В и/или е-mail: karotreiding@abv.bg

error: Content is protected !!