Тел: +359 2/951 61 78

БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ

ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК 4000 kW

КАРО ТРЕЙДИНГ СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК 4000 kW

Фотоволтаичния парк ще бъде разположен в ПИ №05236.551.77, кв. 14/, попадащ в регулационните линии на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Обекта представлява нова фотоволтаична ел. централа, която се изгражда върху метална конструкция с възможност за следене на слънцето тип тракер.

За обекта ще се използват 40 бр. тракери HZ-SD-C54-SP за монтаж на фотоволтаични модули с възможност за изменение на ъгъла на модулите и 70 бр. тракери  HZ-SD-C72-SP за монтаж на фотоволтаични модули с възможност за изменение на ъгъла на модулите. Общото количество модули в обекта ще е 6732 бр, по 600 Wр по този начин инсталираната мощност на обекта ще е 4 039 kWp.

За преобразуване на ел. енергията от модулите ще се използват 38 бр. трифазен мрежов инвертор с мощност 110 kW. Всеки инвертор се разполага между редовете с модули, като присъединява близко – стоящите тракери към БКТП.

За обекта ще се използват 2 бр. трансформиращи станции 0.4/20 kV, 2х1000 kVА с кабелен вход/изход, защита за трансформатор, ТНН и 2хТМ 1000, 4 бр. повишаващ трансформатор с мощност 1000 kVA и 0.4/ 20 kV. В БМКТП ще се монтира оборудване за защита и управление, както и мерене на произведената ел. енергия съгласно изискванията на ЕРП.

За ФЕЦ се предвижда изграждане на закрита разпределителна уредба – ЗРУ 20 kV, с мощностен прекъсвач, мерене и кабелин вход/изход.

Съгласно изискванията на ЕРП ще се осигури възможност за наблюдение параметрите на ФЕЦ на ниво 0.4 kV, чрез съвместими мрежови анализатори. Поради факта, че ФЕЦ се изгражда на базата на тракери (следяща конструкция) е необходимо да се осигури резервно захранване при отпадане на мрежовото напрежение. За обекта се предвижда изграждане на ограда и помещение за персонал – охрана или каквото е необходимо.

Присъединяване на енергиен обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез изграждане на ново електропроводно отклонение 20 kV /кабелно или въздушно/ от ЗРУ 20 kV  на ПС Бойчиновци, до разпределителната уредба 20 kV  на централата на “Фотоволтаичен парк 4000 kW“ в ПИ №05236.551.77, кв. 14/, попадащ в регулационните линии на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

КАРО ТРЕЙДИНГ СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК 4000 kW

“Фотоволтаичен парк 4000 kW“ който ще бъде разположен в ПИ №05236.551.343/ попадащ в регулационните линии на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

Обекта представлява нова фотоволтаична ел. централа, която се изгражда върху метална конструкция тип едноосен тракер.

За обекта ще се използват 91 бр. тракери HZ-SD-C72-FF-B за монтаж на постояннотокови фотоволтаични модули. Общото количество модули в обекта ще е 5778 бр, по 690 кWр по този начин инсталираната мощност на обекта ще е 4 000 kW.

За преобразуване на ел. енергията от модулите ще се използват 40 бр. трифазен мрежов инвертор (преобразувател на DC в AC електричество за променлив ток) с мощност 110 kW. Всеки инвертор се разполага между редовете с модули, като присъединява близко – стоящите тракери към БКТП.

За обекта ще се използват 2 бр. трансформиращи станции 0.4/20 kV, всяка с 2х1000 БМКТП, като ще се монтира оборудване за защита и управление, както и мерене на произведената ел. енергия съгласно изискванията на ЕРП.

За ФЕЦ се предвижда изграждане на закрита разпределителна уредба – ЗРУ 20 kV, с мощностен прекъсвач, мерене и кабелин вход/изход.

Съгласно изискванията на ЕРП ще се осигури възможност за наблюдение параметрите на ФЕЦ на ниво 0.4 kV, чрез съвместими мрежови анализатори. Поради факта, че ФЕЦ се изгражда на базата на тракери (следяща конструкция) е необходимо да се осигури резервно захранване при отпадане на мрежовото напрежение. За обекта се предвижда изграждане на ограда и помещение за персонал – охрана или каквото е необходимо.

Присъединяване на енергиен обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез изграждане на ново електропроводно отклонение 20 kV /кабелно или въздушно/ от ЗРУ 20 kV  на ПС Бойчиновци, до разпределителната уредба РУ 20 kV  на централата на “Фотоволтаичен парк 4000 kW“ в ПИ № 05236.551.343/ попадащ в регулационните линии на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана. 

error: Content is protected !!