По договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0001-С01,Ефективно използване на ресурсите на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0001-С01„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”, Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект – Асфалтова база, с. Белотинци, общ. Монтана, ще се подобри ресурсната ефективност на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД и ще се постигне положителен ефект върху опазването на околната среда. Инвестициите по проекта са насочени към подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и оказване на положителен ефект върху опазването на околната среда. Целите на проекта са в унисон с основната цел на процедурата: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на последно поколение актив Асфалтосмесителна инсталация.
Обща цел: Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД чрез повишаване на ресурсната ефективност и опазване на околната среда. Специфични цели: Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции в материални активи; Прилагане на нови решения, техники и методи в производството на асфалт; Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция;
Намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда чрез отделяне на по-малко въглеродни емисии; Очакваните резултати включват: Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция след изпълнение на проекта; Ефективно управление на отпадъците, съгласно йерархията при управление на отпадъците; Повишаване на ефективността на производствените разходи; Подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите, намаляване себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността. Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодателите в региона.
Като резултат от реализиране на проекта ще се подобрят условията на труд на заетите в производство на асфалтови смеси.

Обща стойност на проекта/продукта – 2 435 643,84 лв.

Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент – 60,04 %, равностойна на 1 462 386,30 лв.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Проведено публично събитие за „Ефективно използване на ресурсите в „КАРО ТРЕЙДИНГ” На 10.06.2020 г

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА на 10.06.2020 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за проведена ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 09.12.2019 г

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 09.12.2019 г

Решение за прекратяване

Тръжна документация от 15.05.2019г.

Тръжна документация от 02.04.2019г.