Тел: +359 2/951 61 78

ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ

Енергийните разходи са значима част от общите производствени разходи. Ръководството на дружеството гарантира, че ефективното използване на енергийните ресурси е първостепенен приоритет в корпоративната политика за управление и е изключителен фактор за повишаване на конкурентоспособността.

Политиката е ориентирана към изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания, като енергиен потребител, а с това и към постигане на националната индикативна цел за икономия на енергия. Не на последно място с ефективното използване на енергийните ресурси ще дадем нашия принос за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на околната среда.

Ръководството на дружеството ще се стреми да надгради постигнатото:

  • Да подобрява съществуващите и да внедрява нови енергийно ефективни технологии, оборудване и материали;
  • Да повишава ефективността на експлоатация на електроразпределителното оборудване и електрическите мрежи;
  • Рационално да използва вторичните енергоресурси;
  • Да намалява непроизводствените загуби на суровини и енергия.

За осъществяване на поставените цели се приемат следни отговорности:

  • Приемане на управленски решения с отчитане на енергийната ефективност и енергоспестяване, в това число при закупуването и проектирането на продукти и услуги;
  • Осигуряване на съответствие с приложимите в областта на управление на енергията законови и други изисквания, свързани с използването и потреблението на енергия, както и енергийната ефективност.
  • Прилагане на достъпните най-добри налични техники, практики и процеси, съвременни софтуерни продукти за планиране на техническото обслужване и контрол на енергийните характеристики.
  • Реализиране на енергоспестяващи мерки, с доказана ефективност за обезпечаване надеждността на енергоснабдяването и снижаване консумацията на енергийни ресурси
  • Предоставяне своевременно на информация и поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения, с отчитане на очакванията и интересите на всички заинтересовани страни по отношение на енергийната ефективност и енергоспестяването.

Управител:

КРАСИМИР КАРАИВАНОВ ‘2018

error: Content is protected !!