Тел: +359 2/951 61 78

Ефективно използване на ресурсите на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

По договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0001-С01, „Ефективно използване на ресурсите на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”, Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект – Асфалтова база, с. Белотинци, общ. Монтана, ще се подобри ресурсната ефективност на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД и ще се постигне положителен ефект върху опазването на околната среда.

Инвестициите по проекта са насочени към подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и оказване на положителен ефект върху опазването на околната среда.

Целите на проекта са в унисон с основната цел на процедурата: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на последно поколение актив Асфалтосмесителна инсталация.

Обща цел:

Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД чрез повишаване на ресурсната ефективност и опазване на околната среда.

Специфични цели:

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции в материални активи;

Прилагане на нови решения, техники и методи в производството на асфалт;

Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция;

Намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда чрез отделяне на по-малко въглеродни емисии;

Очакваните резултати включват:

Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция след изпълнение на проекта;

Ефективно управление на отпадъците, съгласно йерархията при управление на отпадъците;

Повишаване на ефективността на производствените разходи;

Подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите, намаляване себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността.

Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодателите в региона.

Като резултат от реализиране на проекта ще се подобрят условията на труд на заетите в производство на асфалтови смеси.

Обща стойност на проекта/продукта – 2 435 643,84 лв.

Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент – 60,04 %, равностойна на 1 462 386,30 лв.

Тръжна документация

error: Content is protected !!