Тел: +359 2/951 61 78

Ефективно използване на ресурсите на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

По договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0096-С01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001”Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект-Асфалтова база, находящ се в с. Белотинци.
Целите на проекта са в унисон с основната цел на процедурата: „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката“. Проектът включва дейности с потенциал за енергийни спестявания, на база енергиен одит, като с това се очаква изпълнението му да допринесе за енергийни спестявания от производството на фракции от инертни материали.

Основна цел:

Преминаване към ниско-въглеродно производство и насърчаване на ефективното използване на ресурсите и повишаване на енергийната ефективност на „Каро трейдинг“ ООД.

Специфични цели: 

– Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции в материални и нематериални активи;                   

– Увеличаване ефективността на дружеството чрез намаляване потреблението на енергия;                   

– Намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда чрез отделяне на по-малко въглеродни емисии;

– По-ефективно използване на наличните източници на енергия, както и други въздействия, свързани с околната среда чрез въвежда е сертифициране на Системи за енергийно управление ISO 50001:2011 Дейностите по проекта са насочени към  повишаване на енергийната ефективност на производството на фракции от инертни материали в предприятието, с  което ще се реализират заложените цели в стратегията на  предприятието за  намаляване на производствените  разходи, повишаване на екологосъобразността  му и увеличаване на конкурентоспособността. С инвестициите ще се  разшири производствения капацитет на съществуващ стопански обект за производство  на фракции от инертни материали. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: Трошачно-пресевна инсталация, Колесен челен товарач, Верижни багери, Мини челен товарач и  Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на“Каро трейднг“ ООД. С проекта ще се  внедри и сертифицира ISO 50001:2011  Система за енергийно управление. С реализиране на заложените дейности ще се реализират препоръките от енергийния доклад и ще се постигнат реално измерими резултати, които са в унисон с поетите ангажименти на „Каро трейдинг“ ООД за съблюдаване на корпоративната политика в цялостното си развитие:- Спестяване на енергопотреблението с 3 380 218 kWh/год., което е 64,33% от общото потребление на енергия;- Намаляване себестойността на продукцията чрез намаляване на специфичното потребление на единица продукция с 4,38 kWh/м3;- Опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии с 1 933, 72 т/год.  и  претрошаване на надситовия материал, който е до 30% от суровините.  – Внедряване и сертифициране на Системи за енергийно управление ISO 50001:2011.

Обща стойност на проекта/продукта – 2 363 124,77 лв

Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмен-60.46 %, равностойна на  1 428 674,86 лв.

 

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  № BG16RFOP002-3.001-0096, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документи за участие в процедура за избор с публична покана от дата 17.10.2017г.

Документи за участие в процедура за избор с публична покана от дата 25.10.2017г.

error: Content is protected !!