Тел: +359 2/951 61 78

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

За проведена информационна среща по проект „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“

На 15.02.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД на адрес: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 22 /сграда Крит/, вх. В, ап. 1В се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0096-C01 с бенефициент „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД по проект „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието г-н Божидар Роев представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

error: Content is protected !!