Тел: +359 2/951 61 78

ИНФОРМАЦИЯ 2

ИНФОРМАЦИЯ

За проведена информационна среща по проект „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“

На 22.11.2018 г. от 14:30 часа в гр. София (ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 22 /сграда Крит/, вх. В, ап. 1В, заседателната зала на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД) се проведе информационна среща във връзка с успешното изпълнение на проект  „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“ (договор №BG16RFOP002-3.001-0096-C01). Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието се представиха резултатите от изпълнението на проекта.

error: Content is protected !!