ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО,ОКОЛНА СРЕДА,ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД за

политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

 

Непоколебимото желание и абсолютен приоритет на ръководството е непрекъснато повишава качеството на предоставяните услуги, като гради ясна политика и  стратегия, чиято цел е спечелване на доверието и удовлетворяване на очакванията на клиенти, сътрудници, доставчици и персонал, при стриктно стазване на законовите и нормативни изисквания, касаещи качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

Сертифицирането на Интегрираната система, която отговаря на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и нейното непрекъснато поддържане са най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на потребителите и трайното ни присъствие на пазара.

Ръководството на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД определя стратегически и оперативни цели за изпълнение на декларираната политика в следните направления:

 • КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ:
 • Изпълнение и максимално съобразяване с желанията на клиента;
 • Непрекъснато подобряване на качеството на вътрешния обмен на информация в дружеството;
 • Подобряване на работата на всички служители и структурни звена в дружеството;
 • Ефикасно управление на взаимосвързаните процеси и дейности в дружеството посредством прилагане на процесно ориентиран подход за управление;
 • Удовлетворяване на приложимите изисквания на заинтересованите страни
 • Компетентност, коректност и надеждност на взаимоотношенията;
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА:
 • Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
 • Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда без риск за здравето и чрез постоянно подобряване на условията на труд.
 • Свеждане до минимум на риска от инциденти, аварии и злополуки с цел избягване на травматизъм и заболявания;
 • Поддържане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на нормативните актове и вътрешните организационни изисквания;
 • Превенция на рисковете и заболеваемостта чрез планиране и изпълнение на адекватни мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Консултиране и участие на работниците и на представители на работниците
 • Непрекъснато повишаване мотивираността и квалификацията на персонала ни и обучението му относно изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Постоянно подобряване
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:
 • Осигуряване на съответствие с приложимите нормативни изисквания по отношение опазване на околната среда, които се отнасят до дейностите, процесите и свързаните с тях идентифицирани аспекти;
 • Намаляване до минимум на вредното въздействие върху природата и предотвратяване на замърсяването на околната среда от нашия персонал чрез приемане на конкретни цели и програма за непрекъснато подобряване на крайния ефект и резултатност спрямо околната среда;
 • Повишаване на компетентността, познанията и опита на персонала чрез непрекъснато обучение и усъвършенстване;
 • Икономично потребление на ресурсите – електро енергия, вода, горива и др.

За реализиране на тези цели, в „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД са създадени условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето при работа и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и усъвършенстване.

   Като собственик и ръководител на дружеството ДЕКЛАРИРАМ личното  си  участие и отговорност  за  изпълнение  обявената политика по качество, здраве и безопасност при работа да бъде разбрана, огласена, прилагана и поддържана, на всички нива в дружеството, както и осугуряване на необходимите ресурси за непрекъснато подобряване на системата.

                                                                                                                                    

16.01.2019 г.                                                                                                                                                                                    УПРАВИТЕЛ НА „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД:          

                                                                                                                                  /Красимир КАРАИВАНОВ/