ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ

НА СИСТЕМАТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД e специализирана фирма за изпълнение на инфраструктурно строителство, строителни, изкопно–земни и транспортни услуги, за производство и доставка на бетон и асфалт, скални материали за пътища, строителни елементи и други строителни продукти. Ние се стремим към:

 • Приобщаване на дружеството към европейските принципи на работа в строителството, с ангажимента за спазване на правилата за движение по пътищата;
 • спазване на разпоредбите на оторизираните органи в България, при временна организация на движението, по време на извършване на дейностите в обхвата на сертификация по ISO 39001;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за непрекъснато техническо обновление, подобряване на технологиите и автопарка, за да се гарантира максимална сигурност за всички участници в движението;
 • Осигуряване на ефективна организация и управление на дружеството;
 • Спазване на приложимите нормативни и други изисквания, зачитане на международните норми и тяхното тълкуване за изпълняваните видове СМР и услуги, за произвежданите строителни продукти, при спазване на БДП;
 • Поддържане на необходимото качество на обучение, квалификация, мотивация и възпитание на персонала на дружеството;
 • Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за безопасно движение по пътищата;

Ръководството на КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е убедено, че реализацията на политиката по управление е възможна само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление, съответстваща на изискванията на ISO 39001:2012.

За изпълнение на политиката по управление, ръководството на дружествата ще работи за постигане на следните

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 1. Непрекъснато обновяване на използваната транспортна техника и строителна механизация, разширяване и модернизация на прилаганите строителни и производствени технологии, чрез внедряване на „най-добрите налични техники“ при инфраструктурното строителство и за произвежданите строителни продукти.
 2. Запазване и стремеж за увеличаване на пазарния дял на изпълняваните строителни услуги и на произвежданите строителни продукти при непрекъснато намаляване и предотвратяване на инциденти и пътно-транспортни произшествия.
 3. Непрекъснат анализ на рискове и възможности, свързани с факторите на БДП.
 4. Повишаване компетентността на персонала.
 5. Участие в инициативи за повишаване на ангажираността на участниците в движението.
 6. Създаване и прилагане на политики и процедури по БДП, за да се намали травматизмът и леталните случаи от неспазване на правилата за движение по пътищата.
 7. Непрекъснато усъвършенстване на фирмената политика и на системата за управление на БДП.

Ръководството на КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на безопасност на движението по пътищата както в личния им, така и в професионалния им живот и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и лични възможности допринася за поддържане и подобряване на системата.

Като Управители на КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

ДЕКЛАРИРАМЕ

личното си участие и отговорност в осъществяване на обявените в декларацията политика и цели по управление на БДП.

 

 

Дата: 16.07.2020 г.                                                                   / Управител на КАРО ТРЕЙДИНГ ООД /